Sabtu, 24 September 2011

sentence of the day

sekedar note aja..

真実は必ず明らかになる。
shinjitsu wa kanarazu akiraka ni naru 
The truth always comes out.真実 shinjitsu : truth
はwa : topic particle
必ず kanarazu : always, certainly 
明らかになる akiraka ni naru : to become apparent, to become evident.

彼らは有罪を宣告された。
karera wa yuuzai wo senkoku sareta.
They have been found guilty.

彼らはkarera wa : they (people)
有罪 yuuzai : guilt
を wo : accusative-case particle
宣告された senkoku sareta :was/were sentenced  
宣告する senkoku suru : to sentence (law)

私に手紙が来ていませんか?
Are there any letters for me?
Watashi ni Tegami ga kite imasen ka?

私に watashi ni : for me
手紙 tegami : letter
が ga : nominative case particle
来ていません kite imasen: has not come  
か ka : interrogative particle 

好きな歌手は誰ですか?
sukina kashu wa dare desu ka ?
Who is your favourite singer?

私は本を読んでいます。
watashi wa hon wo yondeimasu.
I'm reading a book.

私の弟は結婚しています。
watashi no otouto wa kekkon shite imasu. 
My brother is married.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar